Meedenkgroepen

Toen enkele jaren geleden werd begonnen met de uitvoering van het WijkOntwikkelingsProgramma (WOP) Helmond West heeft men gezocht naar een goede manier om wijkbewoners te betrekken bij de planontwikkeling.

Daarbij is men uitgekomen op het model van de Meedenkgroepen. Een verzameling van betrokken wijkbewoners, liefst ook een afspiegeling van de wijk, die samen met de plannenmakers meedenkt over hoe plannen uitgewerkt kunnen worden. Dat betekent dat deze Meedenkgroepen ook al betrokken worden als de plannen nog niet afgerond zijn, maar juist al veel eerder.

Soms is dat lastig. Immers de deelnemers aan de Meedenkgroepen zijn (mede) gevraagd omdat ze een deel of groepering in de wijk Helmond West vertegenwoordigen. Er wordt ook verwacht dat ze dingen, die ze horen in de Meedenkgroep terugkoppelen naar hun achterban. In de praktijk is dat echter niet zo gemakkelijk.

Dat heeft een aantal redenen:

  • informatie wordt al in een zo vroeg stadium gegeven, dat het nog te vaag is of dat er nog meerdere opties mogelijk zijn;
  • informatie is nog vertrouwelijk;
  • informatie is technisch zo ingewikkeld, dat je het niet zomaar aan anderen kunt uitleggen;
  • tijdens de meedenkgroepvergaderingen komen vaak allerlei kaarten en tekeningen op tafel, die niet aan elke deelnemer kan worden meegegeven en dan is het lastig praten.

Om de wijk periodiek te informeren over de voortgang van de uitvoering van het Wijkontwikkelings-plan zijn er ook andere middelen ingezet:

  • Er zijn regelmatig openbare wijkvergaderingen, voorgezeten door coördinerend Wethouder Frans Stienen, waar de wijkbewoners werden geïnformeerd over de voortgang van het WOP;
  • woCom en de gemeente geven een aantal malen per jaar een nieuwsbrief uit;
  • Er is de website: helmondwest.nl
  • Direct betrokken bewoners bij bepaalde projecten worden altijd uitgenodigd voor inloopbijeenkomsten, waar zij geïnformeerd worden en rechtstreeks kunnen overleggen met betrokken ambtenaren over de concept plannen.

Welke Meedenkgroepen zijn/waren er?

Het Wijkontwikkelingsprogramma is opgebouwd uit verschillende bouwstenen. Bekeken is bij welke bouwstenen een Meedenkgroep zinvol is. Men is toen uitgekomen op de volgende groepen en aan de LEVgroep is gevraagd deze groepen samen te stellen en waar nodig te begeleiden:

Niet alle meedenkgroepen zijn nog actief. Via de linkjes hierboven vindt u een korte weergave van de stand van zaken per meedenkgroep in januari 2015. Ook worden niet de namen van alle deelnemers vermeld. In de loop van de jaren zijn er wisselingen geweest. De namen die er nu staan, zijn van de deelnemers die op dit moment deel uit maken van de betreffende Meedenkgroep óf op het moment dat deze werd opgeheven.