Goorlooppark Midden

Binnenkort heeft Helmond één langgerekt park, dat zich langs de Goorloop uitstrekt van de Warande tot aan het Groot Goor. Het park wordt meer dan een kilometer lang en de breedte varieert van 100 tot 200 meter. Het wordt een belangrijke voorziening voor de bewoners van Helmond West en de rest van Helmond. Om het verblijf aantrekkelijk te maken, komen er bankjes, speeltoestellen, trapveldjes, fiets- en wandelpaden.

Het Goorlooppark bestaat uit twee delen: het Goorlooppark Noord tussen Europaweg en Pres. Rooseveltlaan en het Goorlooppark Midden tussen Heeklaan en Europaweg. Op deze pagina vindt u informatie over het Goorlooppark Midden.

Update 8 september 2016: Oplevering ecopassage Mierloseweg

Op donderdag 8 september is de ecopassage aan de Mierloseweg opgeleverd. Het is de vijfde ecopassage die is afgerond. In 2017 wordt gestart met de aanleg van de zesde en laatste ecopassage aan de Houtse Parallelweg.

Ecopassage Mierloseweg

 

Update 16 april 2015: Projectplan aanleg ecologische verbindingszone en beekherstel Goorloop Helmond vastgesteld

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Aa en Maas heeft op 31 maart 2015 het projectplan “Aanleg ecologische verbindingszone en beekherstel Goorloop door Helmond (tracé Europaweg-Heeklaan)” vastgesteld. Met dit projectplan worden in het stedelijk gebied van Helmond beekherstelmaatregelen uitgevoerd. Daarnaast wordt een ecologische verbindingszone aangelegd en een uitloopgebied gecreëerd voor de bewoners. Dit projectplan richt zich op het gebied tussen de Europaweg en de Heeklaan.

Via de links hieronder kunt u de volledige bekendmaking van dit besluit bekijken en kunt u het projectplan en de bijbehorende stukken vinden. Als u op de tweede link klikt, komt u op de pagina met bekendmakingen op de website van waterschap Aa en Maas. In die lijst met bekendmakingen vindt u 'Aanleg EVZ en Beekherstel Goorloop door Helmond', die op 13 april 2015 is gepubliceerd.

Update 10 april 2015: bestemmingsplan Helmond West - Goorloopzone vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat de gemeenteraad op 31 maart 2015 het bestemmingsplan Helmond West - Goorloopzone ongewijzigd  heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 14 april 2015 gedurende zes weken ter inzage.

Update 27 februari 2015: bomenkap op het Raaymakers-terrein

Om het Goorlooppark Midden te kunnen aanleggen, is het noodzakelijk dat een aantal bomen en struiken wordt gerooid. Dit omdat sommige delen van het gebied worden verlaagd, de ligging van de Goorloop op een aantal plaatsen wijzigt, een wandel- en fietspad wordt aangelegd en om het park de gewenste inrichting te kunnen geven. Om te onnodige verstoring voor dieren en planten te voorkomen, worden de rooiwerkzaamheden in maart uitgevoerd. Later, tijdens de aanleg van het park, worden er de nodige nieuwe bomen en struiken aangeplant. Zo blijft het een groen gebied.

Update februari 2015: met een drone over het Goorlooppark

Hieronder kunt u een filmpje bekijken van het Goorlooppark-in-aanleg in februari 2015. Het is een wijkvideo van Ditisonzewijk.nl.

Raaymakers-terrein

Op 20 januari 2014 is de aankoop van het Raaymakers-terrein afgerond. Dit terrein, van 4 hectare groot, ligt aan de Goorloop, tussen de Mierloseweg en de Arbergstraat. Gemeente Helmond is eigenaar geworden van 2,2 hectare grond, die nodig is voor de aanleg van het Goorlooppark Midden. Op het resterende deel, dat in eigendom is gekomen van Moeskops’ Bouwbedrijf BV en Adriaans Bouwgroep BV, komen ongeveer 100 nieuwe woningen. Het is de bedoeling dat het Goorlooppark Midden eind 2015 klaar is.

Alle hallen van de voormalige houthandel Raaymakers zijn gesloopt. Het enige dat is blijven staan, is een gedeelte van de muur van de oude garage, aan de zijde van de Goorloop. Nu de hallen gesloopt zijn, wordt de vervuilde bodem gesaneerd. De verwachting is dat de bodemsanering in het voorjaar van 2015 klaar is. Dit is afhankelijk van de weersomtandigheden.

De sloop van het Raaymakers-complex is in volle gang (16 juli 2014)

De sloop trekt regelmatig het nodige bekijks (16 juli 2014)

Start aanleg Goorlooppark Midden

Het ontwerp voor het Goorlooppark Midden is afgerond en wordt nu technisch uitgewerkt. De uitvoering is vooralsnog voorzien vanaf najaar 2015. Het ontwerp is overigens op hoofdlijnen weinig veranderd ten opzichte van eerdere versies die in 2013 zijn gepresenteerd. De wijzigingen zitten met name in detaillering en materialisatie.

Ontwerptekeningen

Via de links hieronder kunt u de ontwerptekeningen van het Goorlooppark Midden bekijken.

Ecopassages Mierloseweg en Houtse Parallelweg

In het voorjaar van 2016 worden de laatste twee van in totaal zes ecopassages aangelegd. Deze komen bij de Mierloseweg - ter hoogte van het Raaymakers-terrein - en bij de Houtse Parallelweg, naast het spoor. De aanleg van de ecopassage aan de Houtse Parallelweg begint waarschijnlijk in maart 2016. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden en van het verleggen van een gasleiding. De aanleg van de ecopassage Mierloseweg zal ook direct na de winter van start gaan. Zodra er meer informatie bekend is over de exacte planningen, leest u dat op deze website.

Ideaal gebied voor dieren

Naast het stadsterras komen er in het Goorlooppark fietspaden, wandelpaden, bankjes, speelplekken, een trapveldje en een hondenlosloopveld. De Goorloop wordt van een kaarsrechte sloot omgevormd tot een licht slingerende beek. Er worden vier nieuwe poelen gegraven en er komen bosjes van wilgen, elzen en populieren. Het wordt straks een ideaal gebied voor dieren als vissen, kikkers, salamanders, konijnen, de hermelijn en de bunzing. Deze dieren kunnen straks veilig onder de wegen door, via de ecopassages die worden aangelegd. Op dit moment gebeurt dat bij de Europaweg. Deze ecopassage moet in november van dit jaar klaar zijn.

Regenwater opvangen

Met de harde regenbuien van de afgelopen zomer is de afvoer van regenwater een belangrijk punt. Want we willen geen wateroverlast in straten en al helemaal niet in huizen. Een gedeelte van het Goorlooppark wordt straks gebruikt voor de opvang van regenwater. Als het hard regent, wordt het regenwater vanuit de wijk naar het park geleid. Enkele lager gelegen gebieden van het park komen dan onder water te staan. Als het weer droog is, zakt het water de bodem in of wordt het verdampt.

Beekherstel

De Goorloop is nu nog een beek die van zuid naar noord nagenoeg recht door Helmond loopt. De beek heeft steile oevers en de taluds kennen weinig variatie. Voor planten en dieren biedt dit weinig leefgebied. Broedplekken voor vogels zijn er bijvoorbeeld nauwelijks. Door de lage stroomsnelheid van het water in de beek is de kwaliteit bovendien laag. Gemeente Helmond en waterschap Aa en Maas werken daarom hard om de Goorloop om te vormen tot een beek die voldoet aan ecologische doelen. Dit wordt beekherstel genoemd.

Bijdrage

Het nieuwe Goorlooppark wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van provincie Noord Brabant, waterschap Aa en Maas en gemeente Helmond. Het totale budget bedraagt ruim 16 miljoen euro.

Stadsterras

Volgens het oorspronkelijke plannen was het de bedoeling om op het Raaymakers-terrein de muur van de oude garage van de houthandel te laten staan tot een hoogte van 2 meter. Het gaat om de muur aan de zijde van de Goorloop. Tijdens de presentatie van het Voorlopig Ontwerp op een informatieavond, zijn er door bewoners verschillende opmerkingen gemaakt over de muur. In verband met veiligheid en de zichtbaarheid op en vanaf het geplande stadsterras, hebben de bewoners gevraagd of de muur verlaagd kan worden, zodat je er overheen kan kijken. De gemeente is aan deze vraag tegemoet gekomen en heeft besloten de muur te verlagen tot 1 meter hoogte. Bij de aanleg van het Goorlooppark Midden zal de muur waarschijnlijk nog moeten worden opgeknapt om deze goed en duurzaam in het park te kunnen inpassen.

Een impressie van het stadsterras in de buurt van de Mierloseweg. Op de achtergrond de muur van de oude garage van Raaymakers, die blijft staan tot een hoogte van 1 meter.

Goorloop met stapstenen

Een impressie van het Goorlooppark Midden, op de achtergrond Speeltuin Helmond West

Fiets- en wandelpad vlakbij de Mierloseweg. Links de muur van de oude garage van Raaymakers, die blijft staan tot een hoogte van 1 meter.

Bruggetje over de Goorloop. Op de achtergrond woningbouw op het Raaymakers-terrein. Het gaat om referentiebeelden, de ontwerpen van de woningen zijn nog niet klaar.

Luieren in het Goorlooppark.

Goorloop met rechts daarvan een 'laarenpad'.

De Goorloop, met in het midden de hallen van de voormalige houthandel Raaymakers. Links van de beek de nieuwe woningen van Houtse Poort.